Voetbalschool Panna   

   

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Algemene voorwaarden 'Voetbalschool Panna'.

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden. Daar waar gerefereerd wordt aan Voetbalschool Panna wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.


1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door
ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan een trainingsmodule of activiteit van Voetbalschool Panna dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan de trainingsmodule of activiteit van Voetbalschool Panna .

2.3: Digitale bevestiging van inschrijving volgt na het moment van inschrijven.

2.4: De aanmeldingen voor inschrijvingen worden door Voetbalschool Panna geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende trainingsmodule of activiteit is bereikt waar u zich voor heeft ingeschreven.

2.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

2.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Voetbalschool Panna besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail. Bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een e-mail bevestiging waarin de betalingsprocedure wordt omschreven hoe te handelen om de deelnemersbijdrage te voldoen.

3.2: U dient vooraf te betalen wilt u kunnen deelnemen aan trainingsmodules / activiteiten van Voetbalschool Panna.

3.3: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

3.4: De deelnemersbijdrage dient u over te maken op rekeningnummer van Voetbalschool Panna o.v.v. Naam Kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn in de bevestiging e-mail na het invullen van het inschrijfformulier. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

3.5: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

 

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de trainingsmodule of activiteit waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer (ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Voetbalschool Panna. Voor contact gegevens zie www.voetbalschoolpanna.nl. Een verzuimde training kan niet worden ingehaald.

4.3: De trainingsdagen gaan in principe altijd door. Echter, wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.voetbalschoolpanna.nl. Eventuele afgelaste trainingen worden ingehaald. Voetbalschool Panna is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

4.4: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de trainingsmodule/activiteit betaalt u € 25.- annuleringskosten. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Het deelnemen aan de trainingsmodule / activiteiten van Voetbalschool Panna is geheel voor eigen risico van de deelnemer en is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.2: Voetbalschool Panna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, (im)materiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel en/ of blessures.

5.3: Voetbalschool Panna stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. Voetbalschool Panna is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

5.4: De deelnemer zal Voetbalschool Panna vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

5.5: Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool Panna, zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

5.6: De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

5.7: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.8: Het dragen van de kleding van Voetbalschool Panna is verplicht tijdens de trainingen.

5.9: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.10: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de trainingsmodule zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

 

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na hun eerste les een kledingpakket uitgereikt, bestaande uit een shirt en short..

6.2: Tijdens de training is het verplicht in de Voetbalschool Panna kleding te trainen. De deelnemer dient 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de deelnemer in andere kleding verschijnt wordt de speler niet tot de training toegelaten.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Voetbalschool Panna de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht. NB: opgegeven maat bij aanmelding wordt besteld en kan derhalve niet worden geruild.

 

7: Trainers

7.1: De trainers worden voor een vaste groep ingedeeld.

7.2: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

 

8: Multimedia

8.1: Alle audio en/of visuele opnames door Voetbalschool Panna ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Voetbalschool Panna. Voetbalschool Panna behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Voetbalschool Panna het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Voetbalschool Panna.

8.3: Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Voetbalschool Panna het recht om het opgegeven e-mailadres te bewaren in het klantenbestand. Voetbalschool Panna bewaard en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketing doeleinden als nieuwsbrieven, advertenties of andere promotieactiviteiten 

 

9: Klachten

9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@voetbalschoolpanna.nl. Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

 

10: Disclaimer

10.1: Voetbalschool Panna is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de activiteiten van Voetbalschool Panna of toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool Panna bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.


Voetbalschool Panna, gevestigd te Heeten, Nederland. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Statement 'Voetbalschool Panna'.

Voetbalschool Panna neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jouw op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen via info@voetbalschoolpanna.nl 

Wie is Voetbalschool Panna?

Voetbalschool Panna is een eenmanszaak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68808283. Voetbalschool Panna is gevestigd op de Lange Slag 30, 8111 CL te Heeten.

Met welk doel verzameld Voetbalschool Panna jouw gegevens?

Voetbalschool Panna verzameld de volgende gegevens en met met welk doel:

Om contact op te nemen met ouders/verzorgers tijdens evenementen of activiteiten

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Om iedereen op het juiste niveau in te delen en op het juiste niveau te laten trainen

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Club + team

 

Om de juiste kleding voor onze activiteiten en evenementen te bestellen

 • Maat van het shirt
 • Maat van de short

 

Om de activiteiten en evenementen voor iedereen veilig en plezierig te laten verlopen

 • Medicijngebruik
 • Gedragsstoornissen
 • Overige aandachtspunten

 

Om nieuwe activiteiten en evenementen onder de aandacht te brengen

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Voetbalschool Panna verkrijgt deze informatie doordat deze informatie aan ons verschaft wordt bij inschrijving voor activiteiten of evenementen van Voetbalschool Panna . Deze gegevens worden uitsluitend door Voetbalschool Panna gebruikt en bewaard zo lang als wij dat nodig achten.

Wat zijn jouw rechten?

Oder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, dan kan dat. Stuur een e-mail naar info@voetbalschoolpanna.nl met een verzoek tot inzage in jouw persoonsgegevens.

Wijziging

Als je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen nadat je deze hebt ingezien, kun je een verzoek tot wijziging doen door een e-mail te sturen naar info@voetbalschoolpanna.nl Hierin kun je een verzoek tot aanvulling, verbetering of verwijdering doen.

Intrekking van verleende gegevens

Je hebt het recht om het gebruik van verleende gegevens in te trekken. Hierdoor zijn wij genoodzaakt jouw gegevens in de toekomst niet meer te verwerken. Dit kan wel invloed hebben op bepaalde diensten die Voetbalschool Panna in de toekomst niet meer aan jou aan kan bieden.

Een klacht in te dienen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit Privacy Statement of een klacht hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan dit via een e-mail naar info@voetbalschoolpanna.nl Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Wat zijn cookies en wat doet Voetbalschool Panna hiermee?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het verzoek van de website van Voetbalschool Panna worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schrijf of in het geheugen van je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De cookies die via de website van Voetbalschool Panna worden geplaatst kunnen jouw apparaat of de bestanden hierop niet beschadigen.